skip to Main Content

Ogłoszenie o pracę na stanowisko: Główny Księgowy/Główna Księgowa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY / GŁÓWNA KSIĘGOWA

I. Wymiar czasu pracy: ¾ etatu; rodzaj umowy: umowa o pracę

II. Określenie wymagań niezbędnych (formalnych):

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) następujące wymagania:

 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa członkowskiego EFTA, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego;
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków odnośnie kształcenia:

– ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe uzupełniające, ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

– ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną  i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

– jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 1. Posiada nieposzlakowaną opinię;
 2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko głównego księgowego.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości;
 2. Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym;
 3. Znajomość obsługi programu: REWIZOR, GRATYFIKANT, PŁATNIK;
 4. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, a w szczególności przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 5. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego (podatek dochodowy od osób prawnych, osób fizycznych);
 6. Umiejętności sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe przewidywane założenia;
 7. Sumienność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, dyskrecja, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, wysoka kultura osobista.

IV. Zakres podstawowych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 3. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji faktycznego stanu aktywów i pasywów,
 4. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 6. Obsługa programów komputerowych finansowych, w tym m. in. Sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, obsługa programu PŁATNIK,
 7. Sporządzanie deklaracji lub sprawozdań finansowych do ZUS, US i Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 8. Aktualizacja planu kont oraz instrukcji regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej GOK,
 9. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych,
 10. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi instytucji z rachunku bankowego w systemie bankowości elektronicznej,
 11. Sporządzanie PIT-ów,
 12. Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
 13. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,
 14. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podstawowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
 15. Roczne planowanie budżetu i analiza wykonywanych zadań,
 16. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 17. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 18. Prowadzenie kadr, ewidencji czasu pracy,
 19. Prawidłowe i terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych,
 20. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, prowadzenie stosownych ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.
 21. Wykonywanie czynności administracyjnych oraz innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

V. Warunki pracy: możliwość elastycznego czasu pracy.

VI. Wymagane dokumenty:

Do przesłania:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych wszystkich miejsc pracy / poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 3. Kserokopie dokumentów / poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem / potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje zawodowe,

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną będą proszone przed spotkaniem o wypełnienie następujących dokumentów dostępnych na miejscu:

 1. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 5. Oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego,
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Planowane zatrudnienie: od 18 lipca 2022 roku.

Dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej w celu bieżącej rekrutacji oraz rekrutacji przyszłych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w terminie do 3 lipca 2022 roku do godz. 16:00 pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”, ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra, w zaklejonych kopertach lub przesłać dokumenty w formie elektronicznej na podany adres e-mail: gok@gok.wilkowice.pl

Grafika oferta pracy
Back To Top
Skip to content