skip to Main Content

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”:

ZARZĄDZENIE 14/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”

Z DNIA 07 WRZEŚNIA 2021 ROKU

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i korzystania z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w roku artystycznym 2021/2022.

 

 

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz §5 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” będącego załącznikiem Uchwały Rady Gminy Wilkowice IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

§  1

 

 1. Wprowadza się Regulamin rekrutacji i korzystania z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w roku artystycznym 2021/2022 będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 1. Wprowadza się harmonogram dni wolnych od zajęć artystycznych 2021/2022 będący załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ds. Administracji i Kultury oraz Specjalistom ds. Administracji i Kultury od momentu rekrutacji do zakończenia roku artystycznego 2021/2022.
 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”.

 

§  4

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora GOK „Promyk”

Nr 14/2021 z dnia 07.09.2021 roku. 

 

Regulamin rekrutacji i korzystania z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w roku artystycznym 2021/2022

 

 1. REKRUTACJA

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez GOK „Promyk” jest dopełnienie obowiązkowej rekrutacji (wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa).
 2. Osoby, które już otrzymały sms-a z informacją, że dostały się na dany rodzaj zajęć i potwierdziły udział w zajęciach, przed pierwszymi zajęciami dostarczają wypełnioną deklarację, bądź wypełniają ją przed tymi zajęciami osobiście. W przypadku dzieci wypełnia osobiście rodzic lub opiekun prawny. Deklaracja jest dostępna na stronie GOK „Promyk” (gokpromyk.pl w zakładce zajęcia stałe i w drukach do pobrania na dole strony). Deklaracja powinna być wydrukowana dwustronnie.
 3. Zapisu na zajęcia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia, w określonych przez Dyrektora GOK „Promyk” terminach, podpisując i składając deklarację na wybrane zajęcia w siedzibie GOK „Promyk” w Bystrej.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni zapisują swoje niepełnoletnie dzieci.
 5. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy Gminy Wilkowice.
 6. Osoby nie będące mieszkańcami Gminy Wilkowice zapisywani są na listę rezerwową za mieszkańcami Gminy Wilkowice – co oznacza, że wpis na zajęcia jest możliwy dopiero po wyczerpaniu osób chętnych z Gminy Wilkowice.
 7. W przypadku rekrutacji na zajęcia indywidualne decyduje kolejność zgłoszeń niezależnie od miejsca zamieszkania.
 8. Grupy zajęciowe mają określone przez instruktorów limity miejsc.
 9. Osoby, dla których zabrakło miejsc na zajęcia, wpisywane są na listy rezerwowe. Zwalniające się miejsca w grupach zajęciowych umożliwiają wpis osób z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością wpisu na liście. Lista rezerwowa wraz  z zakończeniem roku artystycznego ulega dezaktualizacji chyba, że dyrektor zadecyduje inaczej.
 10. Każda osoba może wziąć udział maksymalnie w 3 rodzajach zajęć.
 11. W przypadku zajęć dla dzieci 3-5 lat, dziecko musi mieć ukończone 3 lata w chwili rozpoczęcia zajęć.
 12. W sprawach nie ujętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor GOK „Promyk”.

 

 1. KORZYSTANIE Z ZAJĘĆ

 

 1. Korzystać z zajęć mogą tylko i wyłącznie osoby, które dopełniły obowiązku wypisania deklaracji na zajęcia.
 2. Nie ma możliwości korzystania z zajęć „na próbę” – deklaracja musi być złożona w administracji GOK „Promyk”.
 3. Każde zajęcia mają założony dziennik zajęć, w którym odnotowuje się frekwencję uczestników.
 4. W przypadku nieobecności na zajęciach usprawiedliwienia przyjmuje administracja GOK „Promyk” – telefonicznie, bądź osobiście – skutkuje to usprawiedliwieniem wpisanym w dziennik zajęć. Długoterminowa nieobecność musi być zgłaszana, przez ten czas osoba z listy rezerwowej będzie uczestniczyć w zajęciach. Usprawiedliwienia na zajęciach w obiektach MOK „Nad Borami” oraz „Stara Szkoła” w Huciskach będą również przyjmowane przez instruktorów na zajęciach przed lub po absencji.
 5. 2-krotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje wykreślenie uczestnika z listy uczestników zajęć bez obowiązku informowania uczestnika o tym fakcie. Dłuższe nieobecności będą rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora.
 6. Powrót na zajęcia po wykreśleniu jest możliwy w miarę wolnych miejsc.
 7. O fakcie zapisania lub skreślenia z dziennika decyduje administracja GOK „Promyk”, nie instruktor.
 8. W przypadku zajęć tanecznych, wokalnych, teatralnych, gitarowych o uczestnictwie w występach artystycznych decyduje frekwencja uczestnika na zajęciach. Ostateczną decyzję w sprawach występów podejmuje instruktor wraz z Dyrektorem GOK.
 9. Zmniejszenie grupy zajęciowej o 50% uczestników może spowodować likwidację grupy.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka przed i po zajęciach, w drodze pomiędzy domem, a Ośrodkiem, w którym odbywają się zajęcia, zgodnie z grafikiem. (Oświadczenie zawarte w deklaracji).
 11. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym z instruktorem, które odbędzie się na pierwszych zajęciach.
 12. Uczestnicy podczas pobytu na terenie Ośrodka proszeni są o korzystanie wyłącznie z wyznaczonych toalet, pomieszczeń i szatni.
 13. Prosimy uczestnicy o utrzymanie porządku w pomieszczeniach przeznaczonych do użytku podczas zajęć oraz w ogólnodostępnych (patrz Rozdział III).

 

III. OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z SAL ZAJĘĆ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ GOK „PROMYK”

 

 1. Każdy korzystający z sali zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem GOK „Promyk” w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa i jest zobowiązany do stosowania ich.
 2. Za szkody powstałe w trakcie korzystania z sali odpowiedzialni są uczestnicy zajęć.
 3. W trakcie zajęć uczestników obowiązuje zakaz jedzenia (a także picia w sali widowiskowej GOK „Promyk”) oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 4. Wszystkich ćwiczących obowiązuje zamienny czysty strój i zamienne czyste obuwie nie rysujące parkietu.
 5. Przesuwanie wszelkiego rodzaju sprzętu po parkiecie surowo zabronione, chyba, że meble są podbite filcem.
 6. Wszystkich korzystających z sali obowiązuje przestrzeganie wcześniej ustalonych godzin zajęć. O wszystkich zmianach należy natychmiast powiadomić administrację GOK „Promyk”.
 7. Na terenie obiektów administrowanych przez GOK „Promyk” obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz spożywania wszelkich środków odurzających.
 8. O sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Dyrektor GOK „Promyk”.

 

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora GOK „Promyk”

Nr 14/2020 z dnia 07.09.2021 roku. 

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  w roku artystycznym 2021/2022 w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”, Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”oraz „Starej Szkole” w Huciskach

Lp. przerwa/wydarzenie Data
1 Rozpoczęcie zajęć stałych 01.10.2021
2 Ustawowe dni wolne 01.11.2021

11.11.2021

06.01.2022

3 Zimowa przerwa świąteczna 20.12.2021 do 02.01.2021
4 Ferie zimowe 14.02.-17.02.2022
5 Wiosenna przerwa świąteczna 15.04.2022 do 18.04.2022
oraz
30.04.2022 do 03.05.2021
6 Ostatnie zajęcia 31.05.2022
Back To Top
Skip to content