skip to Main Content

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury “Promyk”:

 ZARZĄDZENIE 24/2020 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK” Z DNIA 31 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i korzystania z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w roku artystycznym 2020/2021.

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194) oraz §5 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” będącego załącznikiem Uchwały Rady Gminy Wilkowice IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

 • 1
 1. Wprowadza się Regulamin rekrutacji i korzystania z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w roku artystycznym 2020/2021 będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2
 1. Wprowadza się harmonogram dni wolnych od zajęć artystycznych 2020/2021 będący załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 3
 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ds. Administracji i Kultury oraz Specjalistom ds. Administracji i Kultury od momentu rekrutacji do zakończenia roku artystycznego 2020/2021.
 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”.
 • 3
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora GOK „Promyk” Nr 24/2020 z dnia 31.08.2020 roku. 

Regulamin rekrutacji i korzystania z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w roku artystycznym 2020/2021

I. REKRUTACJA I ETAP (FORMULARZ GOOGLE)

 1. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia bezpłatne mają Mieszkańcy Gminy Wilkowice.
 2. Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez GOK „Promyk” jest dokonanie zapisu dziecka, bądź siebie w formularzu google przygotowanym specjalnie do tego celu. Formularz musi zawierać informacje podstawowe:

– imię, nazwisko osoby, która ma brać udział w zajęciach,
– numer kontaktowy osoby zapisującej się na zajęcia bądź w przypadku osoby niepełnoletniej nr tel. rodzica lub opiekuna prawnego
– zaznaczyć oświadczenie, czy osoba, która ma brać udział w zajęciach jest mieszkańcem Gminy Wilkowice.

Jeżeli któraś z tych 3 podstawowych informacji nie zostanie wpisana, formularz nie będzie brany pod uwagę w listach rankingowych.

 1. Linki do formularzy pojawią się na stronie internetowej GOK Promyk oraz na facebooku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora GOK Promyk – załącznik do Regulaminu.
 2. Na stronach GOK Promyk i facebooku pojawią się 3 rodzaje formularzy: z zajęciami dla dzieci 3-5 lat, 6-12 lat oraz dla młodzieży i dorosłych (13+).
 3. Jedna osoba w danym formularzu może wybrać tylko 3 rodzaje zajęć.
 4. GOK Promyk dokona weryfikacji spływających danych i stworzy listy rankingowe biorąc pod uwagę czas przesłania formularza z dokładnością co do sekundy.
 5. Osoby, które zmieszczą się w limitach ilości osób w danej grupie zajęciowej (limity miejsc określają instruktorzy oraz normy sanitarne wprowadzone w związku z COVID-19), zostaną poinformowani sms-owo o zakwalifikowaniu się na dane zajęcia. Sms zostanie wysłany w terminie wyznaczonym przez Dyrektora GOK Promyk – załącznik do Regulaminu.
 6. Osoby, które nie otrzymają sms-a, w podanym przez Dyrektora GOK Promyk terminie, zostaną zapisane na listę rezerwową z danych zajęć. Zwalniające się miejsca w grupach zajęciowych umożliwiają wpis osób z listy rezerwowej na listę uczestników zajęć zgodnie z kolejnością wpisu na liście. Lista rezerwowa wraz  z zakończeniem roku artystycznego ulega dezaktualizacji chyba, że dyrektor zadecyduje inaczej.
 7. Osoby nie będące Mieszkańcami Gminy Wilkowice chcący korzystać z zajęć bezpłatnych zapisywani są na listę rezerwową za Mieszkańcami Gminy Wilkowice – co oznacza, że wpis na zajęcia jest możliwy dopiero po wyczerpaniu osób chętnych z Gminy Wilkowice.
 8. W przypadku rekrutacji na zajęcia płatne decyduje kolejność zgłoszeń niezależnie od miejsca zamieszkania.
 9. W przypadku zajęć dla dzieci 3-5 lat, dziecko musi mieć ukończone 3 lata w chwili rozpoczęcia zajęć.

II. REKRUTACJA II ETAP (WYPEŁNIENIE DEKLARACJI)

 1. Osoby, które otrzymały sms-a z informacją, że dostały się na dany rodzaj zajęć przed pierwszymi zajęciami dostarczają wypełnioną deklarację, bądź wypełniają ją przed tymi zajęciami. Deklaracja będzie dostępna na stronie GOK Promyk w drukach do pobrania.
 2. Deklaracja powinna być wydrukowana
 3. Deklarację na zajęcia może wypełnić wyłącznie osoba pełnoletnia, w określonym przez Dyrektora GOK „Promyk” terminach, podpisując i składając osobiście deklarację na wybrane zajęcia w siedzibie GOK „Promyk” w Bystrej.
 4. Jeżeli po weryfikacji wypełnionych deklaracji wystąpią rozbieżności pomiędzy oświadczeniem o zamieszkaniu na terenie Gminy Wilkowice, a wpisanym miejscem zamieszkania w deklaracji osoba taka zostanie usunięta z zajęć i może odpowiedzieć za składanie fałszywych oświadczeń.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zapisują swoje niepełnoletnie dzieci.
 6. Zapisy w trakcie trwania roku artystycznego są przeprowadzane na bieżąco po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, a biurem administracji GOK Promyk.
 7. W sprawach nie ujętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor GOK Promyk.

III. KORZYSTANIE Z ZAJĘĆ

 1. Korzystać z zajęć mogą tylko i wyłącznie osoby, które dopełniły obowiązku II-etapowej rekrutacji.
 2. Nie ma możliwości korzystania z zajęć „na próbę” – deklaracja musi być złożona w administracji GOK Promyk.
 3. Każde zajęcia mają założony dziennik zajęć, w którym odnotowuje się frekwencję uczestników.
 4. W przypadku nieobecności na zajęciach usprawiedliwienia przyjmuje administracja GOK Promyk – telefonicznie, bądź osobiście – skutkuje to usprawiedliwieniem wpisanym w dziennik zajęć. Długoterminowa nieobecność musi być zgłaszana, przez ten czas osoba z listy rezerwowej będzie uczestniczyć w zajęciach. Usprawiedliwienia na zajęciach w obiektach MOK „Nad Borami” oraz „Stara Szkoła” w Huciskach będą również przyjmowane przez instruktorów na zajęciach przed lub po absencji.
 5. 2-krotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje wykreślenie uczestnika z listy uczestników zajęć bez obowiązku informowania uczestnika o tym fakcie. Dłuższe nieobecności będą rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora.
 6. Powrót na zajęcia po wykreśleniu jest możliwy w miarę wolnych miejsc, zgodnie z zapisami rozdziału I, punkt 8 i 9 niniejszego regulaminu.
 7. O fakcie zapisania lub skreślenia z dziennika decyduje administracja GOK Promyk, nie instruktor.
 8. W przypadku zajęć tanecznych, wokalnych, teatralnych, gitarowych o uczestnictwie w występach artystycznych decyduje frekwencja uczestnika na zajęciach. Ostateczną decyzję w sprawach występów podejmuje instruktor wraz z Dyrektorem GOK.
 9. Zmniejszenie grupy zajęciowej o 50% uczestników może spowodować likwidację grupy.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka przed i po zajęciach, w drodze pomiędzy domem, a ośrodkiem, w którym odbywają się zajęcia, zgodnie z grafikiem. (Oświadczenie zawarte w deklaracji).
 11. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym z instruktorem, które odbędzie się na pierwszych zajęciach.
 12. Uczestnicy podczas pobytu na terenie ośrodka mogą korzystać wyłącznie z wyznaczonych toalet, pomieszczeń i szatni.
 13. Uczestnicy są zobowiązani do utrzymania porządku w pomieszczeniach przeznaczonych do użytku podczas zajęć (patrz Rozdział IV).

 IV. OBOWIĄZKI INSTRUKTORÓW

 1. Prowadzenie rzetelnie dziennika zajęć.
 2. Przeprowadzenie spotkania organizacyjnego z rodzicami na pierwszych planowych zajęciach.
 3. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy, który powinien być konsultowany z Dyrektorem GOK Promyk.
 4. Przygotowywanie i uczestniczenie w konkursach, przeglądach oraz występach, celem promowania GOK Promyk.
 5. Zgłaszanie wszelkich problemów do administracji GOK Promyk bądź do Dyrektora.
 6. Instruktorzy prowadzący zajęcia płatne, na pierwszych zajęciach w danym miesiącu zobowiązani są do zebrania należności (których wielkość określona jest odrębnym zarządzeniem), i dostarczanie gotówki do kasy w GOK „Promyk” do 10 dnia każdego miesiąca.

V. OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z SAL ZAJĘĆ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ GOK „PROMYK”

 1. Każdy korzystający z sali zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem GOK Promyk w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa i jest zobowiązany do stosowania ich.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący sprawdza stan sali (czystość i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i sprzętów pomocniczych).
 3. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać w administracji.
 4. Instruktorzy są odpowiedzialni za ład i porządek, stan sali i jej wyposażenie. Dotyczy to również pomieszczeń szatni, korytarza i toalety.
 5. Za szkody powstałe w trakcie korzystania z sali odpowiedzialni są uczestnicy zajęć.
 6. Z sali nie mogą korzystać osoby niepełnoletnie bez opieki dorosłych.
 7. W trakcie zajęć uczestników obowiązuje zakaz jedzenia (a także picia w sali widowiskowej GOK „Promyk”) oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Wszystkich ćwiczących obowiązuje zamienny czysty strój i zamienne czyste obuwie nie rysujące parkietu.
 9. Przesuwanie wszelkiego rodzaju sprzętu po parkiecie surowo zabronione, chyba, że meble są podbite filcem.
 10. Po zakończeniu zajęć opiekun, instruktor lub osoba wyznaczona jest zobowiązana do:

– zamknięcia okien,
– usunięcia wykorzystywanych sprzętów na miejsce jego przeznaczenia,
– sprawdzenia i wyłączenia wszelkich sprzętów (nagłośnienia, światła oraz sprawdzenia stanu toalet),
– pozostawienia wszystkich pomieszczeń w czystości,
– pozostawienia sali z ułożonymi krzesłami i stołami wg wskazań administracji.

 1. Obowiązki wymienione w powyższym punkcie 10 nie dotyczą Sali widowiskowej GOK „Promyk”, w wypadku tej sali wszystkie czynności wykonują pracownicy GOK „Promyk”. Obowiązkiem opiekuna, instruktora lub osoby wyznaczonej jest zgłoszenie zakończenia działań na sali pracownikowi GOK „Promyk”, celem jej zamknięcia.
 2. Wszystkich korzystających z sali obowiązuje przestrzeganie wcześniej ustalonych godzin zajęć. O wszystkich zmianach należy natychmiast powiadomić administrację GOK „Promyk”.
 3. Na terenie obiektów administrowanych przez GOK „Promyk” obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz spożywania wszelkich środków odurzających.
 4. O sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Dyrektor GOK „Promyk”.

Załącznik do Regulamin rekrutacji i korzystania z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w roku artystycznym 2020/2021

TERMINARZ REKRUTACJI w roku artystycznym 2020/2021 w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”, Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” oraz „Starej Szkole” w Huciskach

 

Lp. wydarzenie data
1 Rekrutacja I ETAP-

wypełnienie elektronicznie formularza google

05.09.2020
2 Informacje sms o kwalifikacji na dane zajęcia 09.09.2020 – 11.09.2020
3 REKRUTACJA II ETAP

wypełnienie deklaracji  w formie papierowej

Pierwsze zajęcia danej grupy
4 ZAPISY NA ZAJĘCIA w ciągu roku artystycznego W miarę wolnych miejsc i po wyczerpaniu list rezerwowych

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora GOK „Promyk” Nr 24/2020 z dnia 31.08.2020 roku.. 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ w roku artystycznym 2020/2021 w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”, Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” oraz „Starej Szkole” w Huciskach

Lp. przerwa/wydarzenie Data
1 Zebranie instruktorów 11.09.2020
2 Rozpoczęcie zajęć stałych 14.09.2020
3 Ustawowe dni wolne 11.11.2020

06.01.2021

03.05.2021

4 Zimowa przerwa świąteczna 16.12.2020 – 03.01.2021
5 Ferie zimowe 01.02.2021 – 14.02.2021
6 Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.-05.04.2021
7 Ostatnie zajęcia 31.05.2021
Back To Top
X
Skip to content