skip to Main Content

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja w Powiecie Bielskim

Punkt nieodpłatnej pomocy obywatelskiej w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” działa:

na I PIĘTRZE

we wtorki: 14:00 – 17:00

w piątki: 9:00 – 13:00

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

odbywa się po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem:

(33) 813-69-22.

Przed świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej poradę pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osoba uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

 


 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji,
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
    w sprawie karnej,
  • przeprowadzenie mediacji,
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
  • sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu stron na mediację lub postępowania mediacyjnego,
  • zachodzi uzasadniane podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 


 

MOŻESZ ANONIMOWO OCENIĆ UZYSKANĄ PORADĘ

Każdy przypadek świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się poprzez wypełnienie karty pomocy, która zawiera opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy.
W przypadku gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie opinii, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną opinię w urnie.


 

Wykaz planowanych dyżurów w Powiecie Bielskim

Punkty Nazwa i adres Dni tygodnia Godziny Kto udziela pomocy
Punkt
nr I
Starostwo Powiatowe
Budynek Starostwa Powiatowego
Bielsko-Biała ul. Piastowska 40
Poniedziałek 9.00-13.00 Adwokat
nieodpłatna pomoc prawna
Wtorek 9.00-13.00
Środa 9.00-13.00
Czwartek 13.00-17.00
Piątek 9.00-13.00
Punkt
nr II
Gmina Czechowice-Dziedzice
Budynek Przychodni w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Nad Białką 1B.
Poniedziałek 14.00-18.00 Radca prawny
nieodpłatna pomoc prawna
Wtorek 9.00-13.00
Środa 9.00-13.00
Czwartek 14.00-18.00
Piątek 9.00-13.00
Punkt
nr III
Gmina Bestwina
Urząd Gminy Bestwina,
ul. Krakowska 111.
Poniedziałek 9.00-13.00 Organizacja pozarządowa
nieodpłatna pomoc prawna
Środa 11.30-15.30
Gmina Wilamowice
Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego,
Wilamowice ul. Paderewskiego 3.
Wtorek 9.00-13.00
Czwartek 9.00-13.00
Piątek 12.00-16.00
Punkt
nr IV
Gmina Porąbka
Urząd Gminy w Porąbce
ul. Krakowska 3.
Poniedziałek 13.30.-15.30 Adwokat
nieodpłatna pomoc prawna
Środa 9.00-13.00
Piątek 10.00-14.00
Gmina Kozy
Urząd Gminy Kozy
ul. Krakowska 4.
Poniedziałek 13.30-15.30 Radca prawny
nieodpłatna pomoc prawna
Wtorek 13.00 -17.00
Czwartek 11.30-15.30
Punkt
nr V
Gmina Szczyrk
Budynek „Szarotka” w Szczyrku
ul. Beskidzka 48.
Poniedziałek 11.30-15.30 Organizacja pozarządowa
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Gmina Buczkowice
Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730.
Wtorek 12.00-16.00
Czwartek 9.00-13.00
Gmina Wilkowice
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej ul. Fałata 2k.
Środa 14.00-18.00
Piątek 9.00-13.00
Punkt
nr VI
Gmina Jasienica
Budynek Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy
Jasienica 845
Poniedziałek 11.00-15.00 Organizacja pozarządowa
nieodpłatna pomoc prawna
Środa 8.00-12.00
Piątek 9.00-13.00
Gmina Jaworze
Budynek „Pod Goruszką” w Jaworzu
ul. Szkolna 97.
Wtorek 16.00-20.00
Czwartek 9.00-13.00
Punkt
nr VII
Gmina Czechowice-Dziedzice
Budynek Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
ul. Traugutta 11
Poniedziałek 9.00-13.00 Organizacja pozarządowa
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Wtorek 14.00-18.00
Środa 9.00-13.00
Czwartek 9.00-13.00
Piątek 14.00-18.00
Back To Top
Skip to content