skip to Main Content

Ogłoszenie o pracę na stanowisko: Główny Księgowy/Główna Księgowa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY / GŁÓWNA KSIĘGOWA

I. Wymiar czasu pracy: ¾ etatu; rodzaj umowy: umowa o pracę

II. Określenie wymagań niezbędnych (formalnych):

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) następujące wymagania:

 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa członkowskiego EFTA, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego;
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków odnośnie kształcenia:

– ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe uzupełniające, ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

– ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną  i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

– jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 1. Posiada nieposzlakowaną opinię;
 2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko głównego księgowego.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości;
 2. Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym;
 3. Znajomość obsługi programu: REWIZOR, GRATYFIKANT, PŁATNIK;
 4. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, a w szczególności przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 5. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego (podatek dochodowy od osób prawnych, osób fizycznych);
 6. Umiejętności sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe przewidywane założenia;
 7. Sumienność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, dyskrecja, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, wysoka kultura osobista.

IV. Zakres podstawowych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 3. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji faktycznego stanu aktywów i pasywów,
 4. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 6. Obsługa programów komputerowych finansowych, w tym m. in. Sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, obsługa programu PŁATNIK,
 7. Sporządzanie deklaracji lub sprawozdań finansowych do ZUS, US i Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 8. Aktualizacja planu kont oraz instrukcji regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej GOK,
 9. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych,
 10. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi instytucji z rachunku bankowego w systemie bankowości elektronicznej,
 11. Sporządzanie PIT-ów,
 12. Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
 13. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,
 14. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podstawowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
 15. Roczne planowanie budżetu i analiza wykonywanych zadań,
 16. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 17. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 18. Prowadzenie kadr, ewidencji czasu pracy,
 19. Prawidłowe i terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych,
 20. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, prowadzenie stosownych ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.
 21. Wykonywanie czynności administracyjnych oraz innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

V. Warunki pracy: możliwość elastycznego czasu pracy.

VI. Wymagane dokumenty:

Do przesłania:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych wszystkich miejsc pracy / poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 3. Kserokopie dokumentów / poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem / potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje zawodowe,

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną będą proszone przed spotkaniem o wypełnienie następujących dokumentów dostępnych na miejscu:

 1. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 5. Oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego,
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Planowane zatrudnienie: od 18 lipca 2022 roku.

Dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej w celu bieżącej rekrutacji oraz rekrutacji przyszłych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w terminie do 3 czerwca 2022 roku do godz. 16:00 pod adresem:

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”, ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra, w zaklejonych kopertach.

Życzenia wielkanocne

Pogodnych i wesołych
Świąt Wielkiej Nocy
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny
Spokoju w sercu i radości
ze Zmartwychwstania Pańskiego
życzą
Dyrektor GOK “Promyk” wraz z Pracownikami.

#SolidarnizUkrainą – wniosek o świadczenie

W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach (ul. Parkowa 10) informujemy o możliwości składania wniosków o świadczenie dla osób, które mają pod opieką dzieci, które przybyły z Ukrainy po 23 lutym. Szczegóły na plakacie.

#SolidarnizUkrainą – Kursy i lekcje języka polskiego

Szanowni Państwo,
osobom zainteresowanym zostawiamy informację odnośnie kursu języka polskiego dla osób przybyłych z Ukrainy.
Jednocześnie informujemy, że Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej organizuje kurs języka polskiego dla uchodźców przybyłych do Bielska-Białej po 24 lutego 2022 r.
Więcej informacji pod linkiem:
https://www.ath.bielsko.pl/kurs-jezyka-polskiego-dla-uchodzcow-z-ukrainy/

#SolidarnizUkrainą – Pomoc Ukrainie

W obliczu wojny ukraińsko-rosyjskiej wywołanej napaścią Rosji na niepodległe państwo nie możemy być bierni. Wiemy, że na terenie naszej gminy Wilkowice osiedliły się rodziny ukraińskie wraz z dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją oferujemy dla nich darmowy pobyt w naszym Ośrodku Kultury. Prosimy o udostępnianie tej informacji potrzebującym rodzinom, w których są dzieci w wieku 3-18 lat. Ruszamy od 14 marca i będziemy działać do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. A już w piątek 11 marca o godz. 12:00 zapraszamy na bajkę w języku ukraińskim.

Zapisy dzieci (imię, nazwisko, wiek) prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 33 817 07 73 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”.

Pracownicy naszego Ośrodka Kultury dołożą wszelkich starań, by zapewnić Dzieciom czas wolny, ale prosimy także o wsparcie Państwa.
Poszukujemy wolontariuszy i tłumaczy, ludzi którzy mogą poprowadzić różnego rodzaju zajęcia dla dzieci, którzy by nas wsparli.

Posiadamy na początek gry planszowe, puzzle, materiały plastyczne. Udało się zorganizować również posiłek.
Ale dużo pracy jeszcze przed nami, dlatego chcielibyśmy uruchomić zbiórkę, w której prosimy wszystkich Państwa o książki i bajki / filmy w j. ukraińskim, różnego rodzaju zabawki (klocki, gry itd.) do wykorzystania na zajęciach na miejscu oraz do rozdania dzieciom.

Prosimy o udostępnienie i dziękujemy za okazaną pomoc.

Projekt społeczny realizowany przez młodzież naszej gminy w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z projektem grupy uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku – Białej.


„Z całą pewnością”, to projekt społeczny realizowany w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”.
Warto tutaj wspomnieć, że członkami zespołu projektowego, jest dwójka młodych mieszkańców Wilkowic – Filip Zuziak oraz Jakub Pach.


Więcej informacji pod linkiem:

https://www.facebook.com/Zcalapewnoscia/photos/a.122610986906591/122611536906536/

Nabór uzupełniający na zajęcia organizowane w GOK „Promyk”

Prowadzimy NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na następujące zajęcia:
-> ZESPÓŁ WOKALNY „CRAZY TONES”,
-> GRUPA TEATRALNA „PROMYCZEK”,
-> KLUB MŁODEGO FILMOWCA „NON FICTION”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. Szczegóły na plakatach.

Back To Top
X
Skip to content